Eastwood Detail Gray

Eastwood Detail Gray

Motorlakk for europeiske biler

Motorlakk for europeiske biler

Eastwood Aluma Blast

Glassblåst overflate på spray
kr 465,00 kr 372,00
Varenr.
EAS10109

FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H333 Kan være farlig ved innånding. H340 Kan gi genetiske skader. H350 Kan forårsake kreft. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H340 Kan forårsake genetiske skader. H350 Kan forårsake kreft. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. 

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern. P264 Vask hendene grundig etter bruk. P301+P310+P331 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.



Fraktberegning

  • Gir korrekt farge og matt glans til detaljer av støpt aluminium etc.
  • Høy dekkevne!
  • Tåler temperatur opptil 150 grader.
  • 400 ml. aerosol.
Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood