Oljetrykksmåler

Oljetrykksmåler

Karosserikitt, patron

Karosserikitt, patron

Klarlakk, tokomponent

kr 298,00 kr 238,40
Varenr.
SMAX680061

FARE

H222 Ekstremt brennbar aerosol. H319 Gir alvorlige øyeirritasjoner. H317 Kan forårsake allergiske hudreaksjoner. H336 Kan forårsake døsighet og ørhet. Kan være helsefarlig ved hudkontakt. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

SIKKERHET

P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert
område. P302+P352  VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktigmed vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. P260 Ikke innånd sprøytetåke. 

 

Fraktberegning

Den beste lakken på sprayboks! Med Spraymax 2-komponentlakk kan du oppnå profesjonelle resultater uten å måtte bruke lakksprøyte. Spesialdyse som gir flatt og bredt sprøytebilde, likt normale lakksprøyter.

Klarlakken gir en skinnende blank overflate med god strekk. kan behandles som vanlig billakk når lakken er ferdig herdet. 

2-komponent spraybokser må brukes opp i løpet av 48 timer etter første gangs bruk, planlegging kan lønne seg!

 

Mer informasjon
Vekt 0.600000
Produsent Kraemer