Epoxyfiller, 2K sprayboks

Epoxyfiller, 2K sprayboks

Guide Coat, aerosol

kr 295,00 kr 236,00
Varenr.
UPOGUIDEAL

FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask grundig etter bruk. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.  P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.


Fraktberegning

Vil du ha en helt rett bil? Bruk Guide Coat! Guide Coat er en hurtigtørkende, "tørr" og lettslipt kontrastfarge som avslører lave områder ved sparkling. Sprayes på og slipes av. De sorte områdene som blir igjen etter slipingen er lave områder som må sparkles på nytt. Må ikke sammenliknes med vanlig lakk, Guide Coat tørker mye raskere og er mye mer lettslipt.

450 ml.

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent U-POL
Alternative produkter