STA-BIL Bensinkonservering

STA-BIL Bensinkonservering

VHT Motorlakk

VHT Motorlakk

VHT Manifoldlakk

Fra kr 295,00 kr 236,00
Kun %1 venstre
Varenr.
FROP46X

FARE 

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.  P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.

Fraktberegning

  • VHT manifoldlakk vil fornye og forlenge levetiden på alle overflater utsatt for ekstremt høye temperaturer.
  • Dette unike belegget har en matt finish og har en silikon keramisk basel mye brukt av bilindustrien eksosanlegg og romfartsindustrien for jetmotorer.
  • Manifoldlakken tåler temperaturer opp til 1093 ° C (2000 ° F).
  • Farger: Matt sort, matt sølv,støpejernsgrå, matt hvit eller matt klar


Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent VHT