VHT Manifoldlakk

VHT Manifoldlakk

Rissemål

Rissemål

VHT Motorlakk

Fra kr 295,00 kr 236,00
Kun %1 venstre
Varenr.
FROPX

FARE

H229 Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P273 Unngå utslipp til miljøet. P301+P310+P331 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.

Fraktberegning

VHT motorlakk har utmerket holdbarhet og overlegen varme og kjemisk påvirkning. Dette er spesielt formulert for å motstå korrosjon, rust, salt, kjemikalier og tilsetningsstoffer til dagens bensinblandinger og avfettingsmidler.

Tåler temperatur opp til 550 ° F (288 ° C). Motorlakken inneholder en blanding av uretan og keramiske harpiks som produserer en tøff og langvarig resultat for motorer, motordeler eller andre steder der en tøff og solid varme eller kjemisk motstandsdyktig overflate er nødvendig.

Bruksområder: Toppdeksler, motorblokker, startere, braketter, vannpumper, girkasser, differ.


Mer informasjon
Vekt 0.600000
Produsent VHT