Dykem High Temp Marker - Merkepenn

Fra kr 295,00 kr 236,00
SKU
DYKHSB-1

FARE H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H340 Kan gi genetiske skader . H350 Kan forårsake kreft . H360 Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Fraktberegning

Merketusj som tåler ekstreme temperaturer - ideell for metall, glass og keramikk, og elektroniske komponenter. Påføres ved romtemperatur.

-Ventilfunksjon hindrer uttørking, selv når korken er av.
-Gjenget - kan skrus fast i jigg eller maskineri.
-Tørker på ett minutt!

 

Mer informasjon
Vekt0.200000
ProdusentKraemer