Billakk 2-komponent, sort matt

Billakk 2-komponent, sort matt

Sandblåsehjelm med frisklufttilførsel og LED-lys

Sandblåsehjelm med frisklufttilførsel og LED-lys

Billakk 2-komponent, sort blank

Vanlig pris kr 345,00 Spesialpris kr 265,00 kr 212,00
Varenr.
CR20009005

FARE

H229 Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern. P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P301+P310+P331 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.

Fraktberegning

Car-Rep 2K er en ekte lakkrevolusjon! Nå er 2-komponent lakkering like enkelt og brukervennlig som lakkering med en hvilken som helst vanlig 1-komponent spraymaling. Lakken herder ikke i boksen, så du kan bruke så mye lakk du trenger og spare resten. 

Når lakken sprøytes på, skjer den kjemiske herdingsprosessen umiddelbart under atmosfærisk trykk. Dette sikrer at Car-Rep 2K har de samme egenskapene når det gjelder vedheft, korrosjon, ripebestandighet og kjemisk motstand som tradisjonelle 2-komponent lakkeringssystemer, der malingen og herderen må blandes på forhånd.

Car-Rep 2K hefter på nesten alle overflater av metall, aluminium, galvanisert metall, kobber, krom, tre, stein, keramikk, glass og de fleste plastmaterialer. Den binder også på tidligere lakkerte 1-komponent- eller 2-komponentoverflater som akryl, PU, epoksy og pulverlakk. Det er også mulig å male allerede lakkerte overflater med Car-Rep 2K. Test alltid kompatibiliteten før overmaling med 2K-maling. På tørr overflate (den tidligere lakken er helt herdet.) Noen alkydmalinger kan reagere med Car-Rep 2K.

Levetiden er den mest verdifulle forskjellen sammenlignet med 2-komponent aerosolprodukter som inneholder 2K bindemiddel og herder. Car-Rep 2K trenger ikke å aktiveres ved å punktere herderboksen. Den er alltid klar til bruk, så mange ganger som nødvendig, og med en holdbarhet på flere år. Dette åpner et vindu for profesjonelle og forbrukere som kan bruke et 2-komponentprodukt av høy kvalitet uten bruk av komplisert luftdrevet utstyr. Det er ingen avfallsproduksjon, ingen rengjøring. Med andre ord: EN EFFEKTIV LØSNING.

  • Farge: Sort blank, RAL9005
  • Lakktype: Acryl 2K
  • Sprøyteavstand: 25 cm.
  • Tørketider: Støvtørr 20-30 min. Berøringstørr 40-50min. Overflateherdet etter 12 timer, gjennomherdet etter 7 dager.
  • Filler/Primer kan slipes etter 2-3 timer og overlakkeres etter 90 min.
  • Aerosol, 500 ml.
Mer informasjon
Vekt 0.600000
Produsent Kraemer