Profilmal, 940 mm

Profilmal, 940 mm

Dykem Steel Blue - Merkefarge på sprayboks

kr 560,00 kr 448,00
Varenr.
DYK80000

FARE

H225 Meget brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P241 Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. P242 Bruk verktøy som ikke avgir gnister. P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. P301+P310+P331 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. P410 Beskyttes mot sollys.

Fraktberegning

Merkefarge for stål, brukes for å å øke synligheten ved rissing på stålplate o.l., f.eks. ved produksjon av braketter eller maskinerte deler

Fungerer utmerket ved oppretting: Layoutvæsken påføres det bulkete området. Deretter retter man opp så godt man kan. Til slutt filer man av merkefargen med en karosserifil e.l. Områder som er for lave forblir blå, mens de høye områdene blir blanke.

Dykem fungerer også bra når man vil undersøke som slipte ventiler holder skikkelig tett. Fargen påføres på ventilsetet. deretter roteres ventilen med litt press mot ventilsetet. utette områder forblir blå, resten blir blankt.

340 g. netto, aerosol

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Dykem