Krympelakk

Krympelakk

Eastwood Underhood Black

Eastwood Underhood Black

Eastwood Argent Silver Wheel Paint

Felglakk for amerikanske biler
kr 595,00 kr 476,00
Varenr.
EAS10001

FARE

H360 Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H371 Kan forårsake organskader.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern. P301+P310 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. P301+P310+P331 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.

 

Fraktberegning

Denne felglakken gir riktig farge og glans på amerikanske hjul fra 60-tallet, særlig originalfelger til muskelbiler. kalles ofte "Rally Wheel paint". En sprayboks rekker til 2-3 felger. Tåler temperatur opptil 120 grader. Glans: 50-60 %

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood