Bilt Hamber understellsmasse, klar

Bilt Hamber understellsmasse, klar

Dørholder

Dørholder

Eastwood Charcoal Gray Wheel Paint

Felglakk, koksgrå
kr 395,00 kr 316,00
Varenr.
EAS10003

FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. 

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. P280 Benytt vernehansker/verneklær øyevern/ansiktsvern/hørselsvern. P301+P310+P331 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.  P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.

Fraktberegning

Gir den riktige, halvmatte gråfargen som finnes på mange amerkanske originalfelger. Flott som bakgrunn på kromfelger av type Keystone/Cragar etc., men også fin på stålfelger med hjulkapsler. En typisk muskelbilfarge, ikke for blank, ikke for matt! Og som alltid fra Eastwood: svært god dekkevne og holdbarhet! Bruk Eastwoods syregrunning eller Rust Encapsulator under felglakken for beste resultat. Kan om ønskelig overlakkeres med Eastwood klarlakk for økt glans. En sprayboks rekker til to felger.

Glans: 9-15%
Tåler temperaturer opp til 120 grader.

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood