Dørholder

Dørholder

Raptor Bedliner/lasteplanbeskyttelse, sort

Raptor Bedliner/lasteplanbeskyttelse, sort

POR15 2K Uretanlakk

2-komponent uretanlakk for tøffe miljøer.
Fra kr 1 770,00 kr 1 416,00
Kun %1 venstre
Varenr.
FROP1000X

FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. P241 Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. P242 Bruk verktøy som ikke avgir gnister. P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. 

Fraktberegning

Vi har mange kunder som elsker POR-15 pga. de fantastiske egenskapene i forbindelse med rust og motstandsdyktighet mot fysiske belastninger. Men vanlig POR-15 har noen begrensninger. 2K Urethane dekklakk er ment brukt på alle områder hvor vanlig POR-15 ikke er egnet:

- 2K Urethane dekklakk fester på grunning og malte overflater, vanlig POR-15 må ligge rett på "røft" metall eller rust.
- 2K Urethane er UV-bestandig
- 2K Urethane leveres i flere farger
- 2K Urethane gir en glatt, emaljeaktig overflate

2K Urethanekan males oppå POR-15 ved bruk av POR-15 syreprimer. Flott som chassislakk, beskyttelse av maskindeler, signallakk o.l. 2-komponent, settet inneholder både lakk og herder, 0,973 l.

 

Mer informasjon
Vekt 1.300000
Produsent POR-15