Eastwood Tank Tone

Eastwood Tank Tone

Eastwood Argent Silver Wheel Paint

Eastwood Argent Silver Wheel Paint

Krympelakk

Fra kr 295,00 kr 236,00
Kun %1 venstre
Varenr.
FROP11x

FARE

H229 Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P301+P310+P331 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.  P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.

Fraktberegning

  • Krympelakk for dashbord, toppdeksler etc.
  • Legges rett på bart metall og løfter seg i løpet av et par dager til en flott krakelert finish.
  • Passer bl.a på instrumentomrammingen på eldre Kawasaki-motorsykler, MG etc.
Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent VHT
Tekniske detaljer TEST
TEST