Rustfjerner

Rustfjerner

Eastwood Extreme Chassis Black

Eastwood Extreme Chassis Black

Bilt Hamber S-50, penetrerende hulromsbeskyttelse

kr 275,00 kr 220,00
Varenr.
BILDS50

FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

SIKKERHET

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.
 


Fraktberegning

Bilt Hambers rustprodukter har tatt England med storm, og hva er vel bedre enn et rustprodukt som får skryt i fuktige og rustfylte England? Les testene og foruminnleggene, så kan du dømme selv!

Dynax S-50 er en penetrerende beskyttelsesvoks for langtidsbeskyttelse av hulrom. Dynax S-50 kryper inn i sveisesømmer etc. og kan, fordi den kryper, reparere seg selv dersom rifter e.l. oppstår. Kan benyttes som beskyttelse både på frisk plate og plate som allerede er rusten. Dynax S-50 er vannavstøtende og kan påføres på fuktige og våte flater. Henger godt på vertikale flater!

Dynax S-50 har deltatt i sammenlikninstester med noen av de mest kjente hulromsbeskyterne på markedet, og den vant med overbevisende margin! Les en av de grundige testene her: http://issuu.com/kraemer_as/docs/pg-bh13-001/0

Dynax S-50 er ikke UV-bestandig, og anbefales ikke brukt på områder som bestråles av direkte sollys.

Forpakning: 750 ml. sprayboks med langt dyserør, du slipper altså å kjøpe egen rustbehandlingspistol.

Mer informasjon
Vekt 1.000000
Produsent Bilt Hamber