Eastwood Charcoal Gray Wheel Paint

Eastwood Charcoal Gray Wheel Paint

Dørholder

Dørholder

Bilt Hamber understellsmasse

kr 295,00 kr 236,00
Varenr.
BILUB

FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

SIKKERHET

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern.

Fraktberegning

Bilt Hambers understellsmasse er en brun, voksaktig masse som ikke sverter av. Benyttes normalt i hjulhus og under bilen. Massen er tilsatt fleksible polymersubstanser som gjør massen mer motstandsdyktig mot fysisk slitasje. Vil i motsetning til bitumenbaserte masser ikke løsne fra underlaget. Skjult flaking av understellsmasse gir hulrom hvor fukt, salt og vann kan samles, dermed kan understellsmassen selv føre til økt rustdannelse. Dette unngår man med Bilt Hamber UB. Leveres i 750 ml. sprayboks m/forlenger og 1000 ml. boks for påføring med pensel, prisen er den samme.

Mer informasjon
Vekt 1.000000
Produsent Bilt Hamber