Eastwood Spray Gray

Eastwood Spray Gray

Eastwood Radiator Black - blank

Blank sort radiatorfarge

kr 495,00 kr 396,00
Varenr.
EAS10040Z

FARE

H220  Ekstremt brannfarlig gass. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H400 Meget giftig for liv i vann. 

SIKKERHET

P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.  P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt øyevern og  verneklær. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. P314 Søk legehjelp ved ubehag. P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.

Fraktberegning

  • Tyntflytende, varmebestandig lakk med gode varmeledningsegenskaper.
  • Gir en blank overflate.
  • Lakken er også velegnet for varme-/AC-registre.
  • 400 ml. sprayboks.
Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood