Motorlakk for europeiske biler

Motorlakk for europeiske biler

Eastwood Charcoal Gray Wheel Paint

Eastwood Charcoal Gray Wheel Paint

Eastwood Extreme Chassis Black

Chassislakk "Extreme"
Fra kr 595,00 kr 476,00
Kun %1 venstre
Varenr.
EAS1117XXX
BLANK
FARE
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H315 Irriterer huden. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft . H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Sikkerhet
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. P280 Benytt vernehansker og øyevern. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.  P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F
 
SILKEMATT
FARE
H220 Ekstremt brannfarlig gass. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H227 Brennbar væske. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H312 Farlig ved hudkontakt. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft . H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering . H373 Kan forårsake organskader.
SIKKERHET
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. P280 Benytt vernehansker og øyevern. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.  P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.
 

Fraktberegning

Chassislakk Extreme gir den samme flotte overflaten som vanlig chassislakk, men i tilegg får du:

  • 3 ganger høyere motstandsdyktighet mot fysisk påvirkning
  • Lakken tåler bensin og bremsevæske
  • Kan legges i flere lag uten at lakken løfter seg
  • En god enkomponentløsning for biler som blir kjørt vinterstid og i regnvær

For lakkering av ramme, bunnplate, aksler og understellskomponenter. Finnes både som sprayboks og litersboks.

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood