Gjeldende betingelser

1. Innledning
Disse regler gjelder i den utstrekning de ikke endres ved skriftlig overenskomst i det enkelte tilfelle. I tillegg til de avtalte salgsbetingelser får kjøpsloven og norsk lovgivning for øvrig anvendelse i den utstrekning salgsbetingelsene ikke inneholder avvikende regler.

www.gasolin.no er levert av Kraemer AS, organisasjonsnummer 979944152. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse.

Kontaktinformasjon
Telefon: 35 51 52 20
Epost: post@gasolin.no

Juridisk adresse:
Traaholtvegen 8, Slevollen industriområde
3949 Porsgrunn


2. Priser
Alle priser vises i Norske kroner og vises både med og uten MVA. I kassen ser du totalprisen inkludert alle avgifter.


3. Tilbud
Alle tilbud er uforbindtlige.


4. Tekniske opplysninger
Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data i kataloger, brosjyrer, nettsted og lignende tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som bindende.


5. Betalingsbetingelser
Betaling skjer pr. kontant, postoppkrav, kortbetaling eller –ved avtale –netto pr. 20 dager etter fakturadato. Trekk av kort, Vipps gjøres når varen er sendt. Alle korttransaksjoner utføres i samarbeid med Bambora. Faktura og delbetaling er levert av Klarna. Kraemer AS har ingen tilgang til kortopplysningene ved bruk av netterminal.


6. Morarenter
Ved betaling etter forfall beregnes renter med 1,5% pr. mnd., minimum kr. 25,-


7. Levering
Levering skjer ex warehouse Porsgrunn inklusive std. emballasje. Levering har skjedd og risiko går over til kjøper når varen leveres fraktfører.


8. Forsinket levering
For overskridelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser.


9. Force majeure
Force Majeure gir ikke uten videre kjøperen rett til å heve kjøpet. Evt. forskyvning av leveringstiden pga. force majeure gir ikke kjøperen rett til erstatning.


10. Plikt til å motta salgsgjenstanden
Dersom kjøper unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand når leveringstiden er inne, er han likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selger heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om kjøp §§ 72,73 (1) og 74-78.


11. Undersøkelsesplikt og reklamasjon
Kjøper plikter å undersøke salgsgjenstanden straks etter at den er kommet i hans besittelse. Reklamasjoner som følge av manko eller mangler, som kan oppdages ved en vanlig samvittighetsfull undersøkelse, må skje straks og senest i løpet av 14 dager etter levering.
Reklamasjon pga. mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt anses å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Enhver reklamasjon skal være skriftlig og i overenstemmelse med kjøpslovens krav inneholde meddelelse om at kjøper vil påberope seg mangelen.


12. Angrerett
Kraemer AS legger ved angrerettskjema ved alle sendinger. Kjøper har i h.h.t lov om angrerett 14 dagers angrerett fra kjøperen mottar varen. Kraemer AS plikter å tilbakeføre varens verdi dersom kunden benytter seg av angreretten.


13. Salgspant
Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive evt. omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget. Selger har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake dersom kjøper misligholder sin betalingsplikt.
Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden – rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller gods eller tap av forventet fortjeneste.


14. Selgers ansvar
Selgerens økonomiske ansvar begrenses til verdien av de leverte produktene. Selgeren påtar seg således intet ansvar for produksjonstap eller skade på person eller gods eller tap av forventet fortjeneste.


15. Annulasjoner
Annulasjoner av spesialbestilte gjenstander godtas normalt ikke. Selger har rett til å debiterekjøperen med egne så vel som underleverandørers kostnader forbundet med bestillingen ved annulasjon.


16. Retur
Retur av varer kan kun skje i hht. Forutgående avtale med selger. Ved evt. feilekspedering fra selgerens side krediteres kjøpesummen samt fraktutgifter. Ved feilbestilling fra kjøpers side foretas kreditering i hht. nærmere avtale.

17. Kundeopplysninger
Kraemer AS plikter å ikke videreformidle kundeopplysninger til tredjepart uten kundens samtykke.

18. Verneting
Partene vedtar Porsgrunn byrett som verneting for mulige tvister som måtte oppstå i forbindelse med salg og levering.