Eastwood Argent Silver Wheel Paint

Eastwood Argent Silver Wheel Paint

Eastwood Spray Gray

Eastwood Spray Gray

Eastwood Underhood Black

Motorromsfarge
Fra kr 535,00 kr 428,00
Kun %1 venstre
Varenr.
EAS100XX

FARE

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 Irriterer huden. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader . H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering . H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft . H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H402 Skadelig for liv i vann. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H225 Meget brannfarlig væske og damp.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern. P301+P310+P331 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.  P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.

Fraktberegning

  • Riktig farge og glans til sorte innerskjermer, torpedovegger og detaljer i motorrommet.
  • Tynn, halvmatt film som ikke dekker støpeskjøter o.l.
  • Tåler temperatur opptil 120 grader.

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood