Motorlakk for europeiske biler

Motorlakk for europeiske biler

Rustkonverter/-primer

Rustkonverter/-primer

POR-15 Metal Prep

Fra kr 515,00 kr 412,00
Kun %1 venstre
Varenr.
FROS20X

FARE

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H226 Brannfarlig væske og damp. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 

SIKKERHET

P264 Vask grundig etter bruk. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Fraktberegning

Metal Prep er en syreprimer som bl.a. kan benyttes før påføring av POR-15. Metal Prep består av fosforsyre og zinkfosfat. Syren omdanner rust til et karbonbelegg, samtidig som den etser mikroskopiske porer i overflaten. Zinkfosfat avlegger et tynt lag med zink i porer etc. Denne brukes som offeranode slik at metallet ikke ruster videre, jfr. spenningsrekka fra fysikktimene på ungdomsskolen.

Metal Prep kan også benyttes under annen maling enn POR-15, men man må da vaske lett over med varmt såpevann før maling påføres. Dette for å unngå rester av syre.

Rust vil kunne fjernes fullstendig dersom du lar delene ligge i et bad av Metal Prep.

Mer informasjon
Vekt 1.100000
Produsent POR-15