Bill Hirsch manifoldlakk, sort

Bill Hirsch manifoldlakk, sort

VHT Flame Proof varmebestandig grunning

VHT Flame Proof varmebestandig grunning

Eastwood Radiator Black

Silkematt sort radiatorfarge
Fra kr 395,00 kr 316,00
Kun %1 venstre
Varenr.
EAS1034xz

FARE

H220 Ekstremt brannfarlig gass. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern.P301+P310+P331 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.

Fraktberegning

Tyntflytende, varmebestandig lakk med gode varmeledningsegenskaper. Gir en halvblank overflate. Lakken er også velegnet for varme-/AC-registre. 400 ml. sprayboks.

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood