Eastwood Brake Gray

Eastwood Brake Gray

VHT Caliper paint - high temperature - kaliperfarge

SKU
FROP10X

FARE

H229 Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Grupperte produktelementer
Produktnavn Antall
VHT Caliper paint - high temperature - kaliperfarge-Blå
kr 185,00 kr 148,00
VHT Caliper paint - high temperature - kaliperfarge-Sort silkematt
kr 185,00 kr 148,00
VHT Caliper paint - high temperature - kaliperfarge-Sort blank
kr 185,00 kr 148,00
VHT Caliper paint - high temperature - kaliperfarge-Klar
kr 185,00 kr 148,00
VHT Caliper paint - high temperature - kaliperfarge-Orange
kr 185,00 kr 148,00
VHT Caliper paint - high temperature - kaliperfarge-Rød
kr 185,00 kr 148,00
VHT Caliper paint - high temperature - kaliperfarge-Gul
kr 185,00 kr 148,00

Fraktberegning

Farge for bremsekalipere, bremsetromler o.a. deler med høy temperatur. Tåler 500 grader. Motstandsdyktig mot kjemikalier og fysisk slitasje.