Eastwood Extreme Chassis Black

Eastwood Extreme Chassis Black

Chassislakk "Frost Extreme"

kr 245,00 kr 196,00
Varenr.
FROP775

FARE

H315 Irriterer huden. H229 Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H220 Ekstremt brannfarlig gass. H066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P301+P310+P331 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F. 

Fraktberegning

  • Frost Extreme chassislakk gir en silkematt og jevn overflate med god motstandsdyktighet mot skitt, veisalt osv.
  • Tåler også olje, bremsevæske og andre kjemikalier.
  • Brukes ved temperaturer opp til 150oC.
  • For lakkering av ramme, bunnplate, aksler og understellskomponenter.
  • 500 ml. sprayboks.
Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Frost