ZING ALU Spray

ZING ALU Spray

Hold*blast midlertidig rustbeskyttelse

Hold*blast midlertidig rustbeskyttelse

Chlor*rid saltfjerner

kr 418,75 kr 335,00
Varenr.
ZIN19001

FARE

H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 

SIKKERHET

P280 Benytt vernehansker. P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlister dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P332+P313 Ved hudirritasjon. Søk legehjelp. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P362+P364 Tilsølte klær må fjernes. Vaskes før bruk.

Fraktberegning

Oppløselige klorider, sulfater og nitrater finnes på overflater overalt. Disse saltene trekker fuktighet gjennom belegget som medfører blemmer, brister, korrosjon og avskalling, samt ofte svekkelser i stålstrukturen. Det betyr tapt produktivitet, store ekstra kostnader og fare.

CHLOR*RID er naturvennlig, biologisk nedbrytbart og løser effektivt opp og fjerner alle oppløselige salter. Forarbeidet blir enklere og mer kostnadseffektivt.

Tester i laboratorier og i felt bekrefter at høytrykkrens med vann alene ikke er tilstrekkelig for å fjerne salter. Blåserensing (våt eller tørr sandblåsing) er heller ikke tilstrekkelig alene.

  • Blandes i vannet ved våtrens / våtsandblåsing
  • Eventuelt etterrens med høytrykkspyler
  • Blandingsforhold ca 1:30-1:50, etter behov
  • Biologisk nedbrytbar.

Leveres på 5 l. kanne.

Mer informasjon
Vekt 5.000000
Produsent Zinga