POR-15 rustmaling

POR-15 rustmaling

Eastwood Extreme Chassis Black Primer

Chassis grunning
Fra kr 295,00 kr 236,00
Varenr.
EAS1119X

FARE H225 Meget brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft . H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Fraktberegning

Mer informasjon
ProdusentEastwood