Chassislakk

Chassislakk "Frost Extreme"

Eastwood Extreme Chassis Black Primer

Eastwood Extreme Chassis Black Primer

POR-15 rustmaling

Fra kr 765,00 kr 612,00
Kun %1 venstre
Varenr.
FROP23X

FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

SIKKERHET

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask grundig etter bruk. P301+P310+P331 VED SVELGING:  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. IKKE framkall brekning. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Fraktberegning

POR-15 rustmaling er en uretanmaling som kan males rett på rust, herdes av fuktighet og gir en ekstremt holdbar overflate. POR-15 binder mekanisk, ikke kjemisk mot overflaten. Malingen penererer inn i porene i overflaten på metallet og herder. Dermed får malingen "fingrer" som klorer seg fast i underlaget, slik at flassing uteblir. Det er derfor svært viktig at overflaten er grov og porete, som på rustne, etsede eller sandblåste overflater. POR-15 vil overhodet ikke henge på rene, glatte metallflater. POR-15 herder til et fleksibelt, hard belegg som er totalt uporøst. Det blir derfor umulig for luft og fukt å trenge gjennom overflaten, dermed unngår man at metallet ruster. Vi anbefaler Metal Ready som forbehandling før påføring av POR-15. Og husk: les bruksanvisningene, det vil du tjene på! POR-15 ble testet i julinummeret av bladet Gjør Det Selv, med følgende kommentar: "Dette er den beste rustmaligen vi har prøvd til nå." Det sier sitt...
Mer informasjon
Vekt 0.000000
Produsent POR-15
Alternative produkter