ZINGAtarfree - polyuretanmaling

ZINGAtarfree - polyuretanmaling

ZING ALU Spray

ZING ALU Spray

Zingasolv tynner

kr 180,00 kr 144,00
Varenr.
ZIN12001
FARE H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Fraktberegning

Tynner for ZINGA, ZINGA lufer, ZINGA tarfree, Alu ZM og toppstrøk.
Mer informasjon
Vekt 1.000000
Produsent Zinga